ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านพรุยายชี  ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โทรศัพท์ 077 – 923119 e-mail  pycschool2562@gmail.com

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ โรงเรียนบ้านพรุยายชี ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 13 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา ประชนชนส่วนใหญ่มีเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15  มิถุนายน 2482 ชื่อโรงเรียนประชาบาล ตำบลปากหมาก 2 (บ้านพรุยายชี)  โดยขุนอารีย์ ราชการันต์ นายอำเภอไชยา ครั้งแรกใช้ใต้ถุนบ้านนางพุ่ม ปาลพัง เป็นสถานที่เรียน โดยมีนายล้อม แสงทอง เป็นครูใหญ่และในปีนั้น นางพุ่ม ปาลพังได้บริจาคบ้านพร้อมที่ดินจำนวน 1ไร่เศษให้กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้เป็นสถานศึกษา จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2511 นายเนิ่น ไมทอง ซึ่งเป็นครูใหญ่ ได้พิจารณาเห็นว่าจำนวนนักเรียนมีแนวโน้มสูงขึ้นและสถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในที่ลุ่ม จึงได้ย้ายมาทำการสอนในที่ปัจจุบัน โดยแบ่งจากที่ดินของสำนักสงฆ์บ้านพรุยายชี ห่างจากที่เดิมประมาณ 1 กิโลเมตรเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 พ.ศ.2521 เปิดทำการสอนระดับประถมปลาย พ.ศ. 2531 เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา พ.ศ. 2537 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้บริหารโรงเรียนคนแรกคือ นายล้อม  แสงทอง  คนปัจจุบันคือ นายสุรินทร์  เกษร์สุวรรณ์