นักเรียน

สรุปยอดนักเรียน ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านพรุยายชี   ตำบลปากหมาก  อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระดับชั้นจำนวนนักเรียนหมายเหตุ
อนุบาล  240 
อนุบาล 342 
ประถมศึกษาปีที่ 1/121 
ประถมศึกษาปีที่ 1/219 
ประถมศึกษาปีที่ 237 
ประถมศึกษาปีที่ 331 
ประถมศึกษาปีที่ 435 
ประถมศึกษาปีที่ 533 
ประถมศึกษาปีที่ 629 
รวม287 
มัธยมศึกษาปีที่ 137 
มัธยมศึกษาปีที่ 230 
มัธยมศึกษาปีที่ 330 
รวม97 
รวมทั้งสิ้น384 

ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2563