คณะกรรมการสถานศึกษา

ที่ชื่อ – สกุลตำแหน่งหมายเหตุ
1นายจรูญศักดิ์  มนวรินทรกุลผู้ทรงคุณวุฒิ 
2นายมานพ  โตยังผู้แทนผู้ปกครอง 
3นางสาวหรรษา  ศรีแผ้วผู้แทนครู 
4นางนิชอร  มีสาครผู้แทนองค์กรชุมชน 
5นางประกอบศรี  แสนเกตุผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6นางสาวมณฑา  รงพรหมผู้แทนศิษย์เก่า 
7พระสมุห์มนัส  ขันติโกผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
8นายสากล  หีตทองผู้แทนองค์กรศาสนา 
9นายชัยยศ  แซ่หลีผู้ทรงคุณวุฒิ 
10นายอภิศักดิ์  ใสสะอาดผู้ทรงคุณวุฒิ 
11นายจเร  คล้ายพิกุลผู้ทรงคุณวุฒิ 
12นางบุณญาพร  สืบวงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
13นางจารุวรรณ  รอดเพชรผู้ทรงคุณวุฒิลาออก
14นายสำเริง  คงทองผู้ทรงคุณวุฒิ 
15นายสุรินทร์  เกษร์สุวรรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุยายชี