บุคลากร

ที่ชื่อ – สกุลตำแหน่งหมายเหตุ
1นายสุรินทร์  เกษร์สุวรรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียน 
2นางสาวอรอุมา  ทองรักษ์ครู คศ.3 
3นางกาญจนา  อักษรเผือกครู คศ.2 
4นายธีระ คชาอนันต์ครู คศ.2 
5นางสาวหรรษา  ศรีแผ้วครู คศ.2 
6นางสุพัตรา  มากมูลครู คศ.2 
7นางสาวหฤษฎี  ทองสัมฤทธิ์ครู คศ.2 
8นางสาวศิริวรรณ  มากขาวครู คศ.2 
9นางสาวภัคณัฐ  เกิดสมบัติครู คศ.2 
10นางปิยาพัชร์  เรืองสวัสดิ์ครู คศ.1 
11นางเสาวภา  เทือกธรรมครู คศ.1 
12นางสาวสุธิรา  ล่ำสวยครู คศ.1 
13นางพัทธนันท์ ทองหวานครู คศ.1 
14นางจุฑาทิพย์  วงศ์พนมครู คศ.1 
15นายอรรถวัฒน์  วุฒิพงศ์ครู คศ.1 
16นางสาวปวีณา  เทพรักษาครู คศ.1 
17นายอิศรา  แสนเจริญครูผู้ช่วย 
18นางสาวจุฑารัตน์  เจือกโว้นครูผู้ช่วย 
19นางสาวกาญจนา  ไมอินทร์ครูผู้ช่วย 
20นางสาวศรัญญา  สวนทองครูอัตราจ้าง 
21นางสาวศิริธรณ์  คล้ายจาดครูพี่เลี้ยง 
22นางสาวสุกานดา  ช่วยมากเจ้าหน้าที่ธุรการ 
23นายวิทยา  นาอนันต์นักการภารโรง